Thủ tục chia, tách doanh nghiệp theo luật mới sửa đổi bổ sung

   Chia doanh nghiệp là việc công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần chia thành một số công ty mới, chấm dứt sự tồn tại của công ty bị chia sau khi công ty mới được đăng ký kinh doanh.
   Tách doanh nghiệp là việc công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể tách ra bằng cách chuyển một phần tài sản của công ty mình để thành lập một hoặc một số công ty mới. Công ty bị tách không chấm dứt sự tồn tại của mình.
    Do đó, điểm khác biệt giữa hai chia và tách doanh nghiệp là hậu quả pháp lý của hành vi mà doanh nghiệp lựa chọn: chấm dứt hoặc không chấm dứt sự tồn tại của công ty muốn tổ chức lại cơ cấu.

Tham khảo ==> Đăng ký kinh doanh tại Nghệ An

Thủ tục chia, tách doanh nghiệp theo luật mới sửa đổi bổ sung

1. Chia tách các loại hình doanh nghiệp
   -  Chia công ty cổ phần
   -  Tách công ty TNHH
   -  Sáp nhập công ty cổ phần
   -  Sáp nhập công ty TNHH
2. Thủ tục chia, tách doanh nghiệp
   - Bước 1: Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty bị chia thông qua quyết định chia/tách công ty theo thể thức pháp luật và điều lệ công ty quy định.
   - Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày công ty được chia, công ty bị chia gửi Thông báo về việc doanh nghiệp chấm dứt tồn tại tới Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chính theo thủ tục như sau:
Thông báo làm theo mẫu quy định tại Phụ lục II-17 ban hành kèm theo Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT, kèm theo là bản sao quyết định chia công ty
   Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và ra Thông báo về việc xóa tên doanh nghiệp do bị chia.
   - Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông qua, quyết định chia/tách công ty được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động.
   - Bước 4: Thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc cổ đông của công ty mới được thành lập thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm các chức danh quản lý công ty và tiến hành đăng kí kinh doanh.

 Hồ sơ chia, tách doanh nghiệp

3. Hồ sơ chia, tách doanh nghiệp
a) Chia doanh nghiệp
   - Đối với doanh nghiệp bị chia:
   Doanh nghiệp bị chia phải làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế với cơ quan thuế khi có Quyết định chia doanh nghiệp.
  Hồ sơ gồm:
   - Công văn đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế;
   - Bản sao không yêu cầu chứng thực Quyết định chia doanh nghiệp;
   - Giấy chứng nhận đăng ký thuế (bản gốc).
   Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan thuế phải thực hiện thông báo doanh nghiệp đã ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.
   - Đối với doanh nghiệp mới được chia:
   Các doanh nghiệp mới thành lập từ doanh nghiệp bị chia phải thực hiện kê khai đăng ký thuế với cơ quan thuế trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện theo quy đinh của pháp luật về đăng ký mới doanh nghiệp.
b) Tách doanh nghiệp
   - Đối với doanh nghiệp bị tách:
   Trường hợp sau khi tách, doanh nghiệp bị tách có phát sinh thay đổi thông tin đăng ký thuế, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế trong thời hạn là 10 (mười) ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hồ sơ gồm:
   - Bản sao không yêu cầu chứng thực Quyết định tách doanh nghiệp;
   - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
   - Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế.
    Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan thuế phải thực hiện thủ tục điều chỉnh thông tin đăng ký thuế của doanh nghiệp bị tách trong hệ thống quản lý mã số thuế. Doanh nghiệp bị tách vẫn sử dụng mã số thuế và Giấy chứng nhận đăng ký thuế đã được cấp trước đây để tiếp tục thực hiện nghĩa vụ về thuế.
    Trường hợp điều chỉnh thông tin đăng ký thuế làm phát sinh thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế, cơ quan thuế thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho người nộp thuế theo quy định.
   - Đối với doanh nghiệp được tách:
    Doanh nghiệp được tách phải thực hiện thủ tục đăng ký thuế với cơ quan thuế khi có Quyết định tách doanh nghiệp và chậm nhất không quá 10 (mười) ngày kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
    Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Blue về vấn đề Tư vấn về chia, tách doanh nghiệp. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ với Blue qua Hotline: 0947.502.208 - 0974.208.518 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN BLUE


Địa chỉ: Số 146 Nguyễn Sỹ Sách (Tầng 4), TP Vinh, Nghệ An

Hotline: 0947.502.208 - 0974.208.518